021-91305905

اطلاعات آزمون یوس ۲۰۲۳ دانشگاه های ترکیه

دانشگاه مرسین (Mersin University)

 • موقعیت مکانی: مرسین

 • رنکینگ براساس cwur (٢٠٢٢-٢٠٢١): جهانی ١٠٧٩، ملی ١۴

 • تاریخ برگزاری آزمون: ۰۶-۰۵-۲۰۲۳

  تاریخ به شمسی ۱۶-۰۲-۱۴۰۲: ساعت ۱۱

 • تاریخ شروع ثبت‌نام آزمون: ۰۶-۰۲-۲۰۲۳

  تاریخ به شمسی ۱۷-۱۱-۱۴۰۱

 • تاریخ پایان ثبت‌نام آزمون: ۰۲-۰۴-۲۰۲۳

  تاریخ به شمسی ۱۳-۰۱-۱۴۰۲

 • تاریخ اعلام نتایج آزمون: ۱۵-۰۵-۲۰۲۳

  تاریخ به شمسی ۲۵-۰۲-۱۴۰۲

 • مراکز برگزاری آزمون:

  Mersin, Ankara, Gaziantep, İzmir, İstanbul, Trabzon, Van

 • هزینه آزمون: 1500 لیر

جزئیات آزمون یوس ٢٠٢٣ دانشگاه مرسین

 • تعداد سوالات: ٨٠ سوال

 • زمان پاسخ‌گویی: اشاره نشده

 • زبان آزمون: ترکی و انگلیسی

 • نمره منفی: اشاره نشده

دانشکده‌های موجود در دانشگاه مرسین بنابر آخرین اعلام توسط این دانشگاه (٢٠٢٣-٢٠٢٢):
 • دانشکده پزشکی
 • دانشکده دندانپزشکی
 • دانشکده داروسازی
 • دانشکده آموزش
 • دانشکده علوم و ادبیات
 • دانشکده هنرهای زیبا
 • دانشکده پرستاری
 • دانشکده اقتصاد و علوم اداری
 • دانشکده ارتباطات
 • دانشکده الهیات
 • دانشکده معماری
 • دانشکده علوم ورزشی
 • دانشکده گردشگری
 • دانشکده مهندسی
 • دانشکده علوم بهداشت

دانشگاه استانبول (Istanbul University)

 • موقعیت مکانی: استانبول

 • رنکینگ براساس cwur (٢٠٢٢-٢٠٢١): جهانی 637، ملی 5

 • تاریخ برگزاری آزمون: ۰۶-۰۵-۲۰۲۳

  تاریخ به شمسی ۱۶-۰۲-۱۴۰۲: ساعت 15

 • تاریخ شروع ثبت‌نام آزمون: ۰9-۰1-۲۰۲۳

  تاریخ به شمسی 19-۱0-۱۴۰۱

 • تاریخ پایان ثبت‌نام آزمون: ۰7-۰۴-۲۰۲۳

  تاریخ به شمسی ۱8-۰۱-۱۴۰۲

 • تاریخ اعلام نتایج آزمون: 23-۰۵-۲۰۲۳

  تاریخ به شمسی 02-03-۱۴۰۲

 • مراکز برگزاری آزمون:

  Adana, Ankara, İpsala (Edirne), Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Mardin, Şanlıurfa, Trabzon, Van

 • هزینه آزمون: 1300 لیر

جزئیات آزمون یوس ٢٠٢٣ دانشگاه استانبول

 • تعداد سوالات: ٨٠ سوال

 • زمان پاسخ‌گویی: 135

 • زبان آزمون: ترکی، انگلیسی، عربی، فرانسوی، آلمانی و روسی

 • نمره منفی: دارد

دانشکده‌های موجود در دانشگاه استانبول بنابر آخرین اعلام توسط این دانشگاه (٢٠٢٣-٢٠٢٢):
 • دانشکده پزشکی
 • دانشکده دندانپزشکی
 • دانشکده داروسازی
 • دانشکده حقوق
 • دانشکده ادبیات
 • دانشکده علوم
 • دانشکده اقتصاد
 • دانشکده مدیریت
 • دانشکده علوم سیاسی
 • دانشکده ارتباطات
 • دانشکده علوم آبزیان
 • دانشکده الهیات
 • دانشکده حمل و نقل و تدارکات
 • دانشکده آموزش
 • دانشکده معماری
 • دانشکده پرستاری

دانشگاه الوداغ (Uludag University)

 • موقعیت مکانی: بورسا

 • رنکینگ براساس cwur (٢٠٢٢-٢٠٢١): جهانی 1339، ملی 26

 • تاریخ برگزاری آزمون: ۰۶-۰۵-۲۰۲۳

  تاریخ به شمسی ۱۶-۰۲-۱۴۰۲: ساعت 10

 • تاریخ شروع ثبت‌نام آزمون: ۰3-۰2-۲۰۲۳

  تاریخ به شمسی 14-11-۱۴۰۱

 • تاریخ پایان ثبت‌نام آزمون: 10-۰۴-۲۰۲۳

  تاریخ به شمسی 21-۰1-۱۴۰۲

 • تاریخ اعلام نتایج آزمون: 16-۰6-۲۰۲۳

  تاریخ به شمسی 26-03-۱۴۰۲

 • مراکز برگزاری آزمون: Bursa, İstanbul, Ankara

 • هزینه آزمون: 1500 لیر

جزئیات آزمون یوس ٢٠٢٣ دانشگاه الوداغ

 • تعداد سوالات: ٨٠ سوال

 • زمان پاسخ‌گویی: 120

 • زبان آزمون: ترکی، انگلیسی

 • نمره منفی: ندارد

دانشکده‌های موجود در دانشگاه الوداغ بنابر آخرین اعلام توسط این دانشگاه (٢٠٢٣-٢٠٢٢):
 • دانشکده پزشکی
 • دانشکده دندانپزشکی
 • دانشکده اقتصاد و علوم اداری
 • دانشکده مهندسی
 • دانشکده دامپزشکی
 • دانشکده کشاورزی
 • دانشکده آموزش
 • دانشکده الهیات
 • دانشکده علوم و هنر
 • دانشکده حقوق
 • دانشکده معماری
 • دانشکده علوم بهداشتی
 • دانشکده علوم ورزشی
 • دانشکده هنرهای زیبا

دانشگاه چوکوروا (Cukoruva University)

 • موقعیت مکانی: آدانا

 • رنکینگ براساس cwur (٢٠٢٢-٢٠٢١): جهانی 913، ملی 9

 • تاریخ برگزاری آزمون: 29-۰4-۲۰۲۳

  تاریخ به شمسی 09-۰۲-۱۴۰۲: ساعت 9:30

 • تاریخ شروع ثبت‌نام آزمون: ۰2-۰1-۲۰۲۳

  تاریخ به شمسی 12-10-۱۴۰۱

 • تاریخ پایان ثبت‌نام آزمون: 17-۰3-۲۰۲۳

  تاریخ به شمسی 26-12-۱۴۰1

 • تاریخ اعلام نتایج آزمون: 12-۰5-۲۰۲۳

  تاریخ به شمسی 22-02-۱۴۰۲

 • مراکز برگزاری آزمون:

  Adana, Ankara, İstanbul, izmir, Gaziantep, Şanlıura, Van, Hatay, Aantalya

 • هزینه آزمون: 700 لیر

جزئیات آزمون یوس ٢٠٢٣ دانشگاه چوکوروا

 • تعداد سوالات: ٨٠ سوال

 • زمان پاسخ‌گویی: 120

 • زبان آزمون: ترکی، انگلیسی، آلمانی، عربی و روسی

 • نمره منفی: دارد

دانشکده‌های موجود در دانشگاه چوکوروا بنابر آخرین اعلام توسط این دانشگاه (٢٠٢٣-٢٠٢٢):
 • دانشکده پزشکی
 • دانشکده دندانپزشکی
 • دانشکده داروسازی
 • دانشکده دامپزشکی
 • دانشکده فنی و مهندسی
 • دانشکده هنرهای زیبا
 • دانشکده آموزش
 • دانشکده ادبیات
 • دانشکده حقوق
 • دانشکده ارتباطات
 • دانشکده معماری
 • دانشکده علوم بهداشتی
 • دانشکده اقتصاد و علوم اجرایی
 • دانشکده کشاورزی
 • دانشکده موسیقی
 • دانشکده تربیت بدنی 
 • دانشکده الهیات

دانشگاه ساکاریا (Sakarya University)

 • موقعیت مکانی: ساکاریا

 • رنکینگ براساس cwur (٢٠٢٢-٢٠٢١): جهانی 1832، ملی 46

 • تاریخ برگزاری آزمون: 29-۰4-۲۰۲۳

  تاریخ به شمسی 09-۰۲-۱۴۰۲: ساعت 15

 • تاریخ شروع ثبت‌نام آزمون: 20-۰1-۲۰۲۳

  تاریخ به شمسی 30-10-۱۴۰۱

 • تاریخ پایان ثبت‌نام آزمون: 02-04-۲۰۲۳

  تاریخ به شمسی 13-01-۱۴۰2

 • تاریخ اعلام نتایج آزمون: 15-۰5-۲۰۲۳

  تاریخ به شمسی 25-02-۱۴۰۲

 • مراکز برگزاری آزمون:

  Sakarya, Ankara, İzmir, İstanbul (Anadolu), İstanbul (Avrupa), Bursa, Mersin, Gaziantep

 • هزینه آزمون: 800 لیر

جزئیات آزمون یوس ٢٠٢٣ دانشگاه ساکاریا

 • تعداد سوالات: ٨٠ سوال

 • زمان پاسخ‌گویی: 130

 • زبان آزمون: ترکی، انگلیسی

 • نمره منفی: ندارد

دانشکده‌های موجود در دانشگاه ساکاریا بنابر آخرین اعلام توسط این دانشگاه (٢٠٢٣-٢٠٢٢):
 • دانشکده پزشکی
 • دانشکده دندانپزشکی
 • دانشکده علوم کامپیوتر و اطلاعات
 • دانشکده آموزش
 • دانشکده علوم و ادیبات 
 • دانشکده حقوق
 • دانشکده الهیات
 • دانشکده ارتباطات 
 • دانشکده مدیریت
 • دانشکده مهندسی
 • دانشکده علوم بهداشتی
 • دانشکده هنر، طراحی و معماری
 • دانشکده علوم سیاسی

دانشگاه یوزونجوییل (Yüzüncü Yıl)

 • موقعیت مکانی: وان

 • رنکینگ براساس cwur (٢٠٢٢-٢٠٢١): جهانی 1896، ملی 51

 • تاریخ برگزاری آزمون: 03-۰6-۲۰۲۳

  تاریخ به شمسی 13-۰3-۱۴۰۲: ساعت 10

 • تاریخ شروع ثبت‌نام آزمون: 20-۰3-۲۰۲۳

  تاریخ به شمسی 29-12-۱۴۰۱

 • تاریخ پایان ثبت‌نام آزمون: 10-05-۲۰۲۳

  تاریخ به شمسی 20-02-۱۴۰2

 • تاریخ اعلام نتایج آزمون: 16-۰6-۲۰۲۳

  تاریخ به شمسی 26-03-۱۴۰۲

 • مراکز برگزاری آزمون: Istanbul, Ankara, Van

 • هزینه آزمون: 700 لیر

جزئیات آزمون یوس ٢٠٢٣ دانشگاه یوزونجوییل

 • تعداد سوالات: ٨٠ سوال

 • زمان پاسخ‌گویی: 130

 • زبان آزمون: ترکی، انگلیسی

 • نمره منفی: اشاره نشده

دانشکده‌های موجود در دانشگاه یوزونجوییل بنابر آخرین اعلام توسط این دانشگاه (٢٠٢٣-٢٠٢٢):
 • دانشکده پزشکی
 • دانشکده دندانپزشکی
 • دانشکده داروسازی
 • دانشکده اقتصاد و علوم اداری 
 • دانشکده مهندسی
 • دانشکده الهیات
 • دانشکده علوم
 • دانشکده ادبیات
 • دانشکده دامپزشکی
 • دانشکده معماری
 • دانشکده آموزش
 • دانشکده ارتباطات
 • دانشکده علوم بهداشتی
 • دانشکده کشاورزی
 • دانشکده هنرهای زیبا
 • دانشکده گردشگری 
 • دانشکده دریانوردی

دانشگاه کاستامونو (Kastamonu)

 • موقعیت مکانی: کاستامونو

 • رنکینگ براساس cwur (٢٠٢٢-٢٠٢١): جهانی 3629، ملی 67

 • تاریخ برگزاری آزمون: 29-۰4-۲۰۲۳

  تاریخ به شمسی 09-۰2-۱۴۰۲: ساعت 10

 • تاریخ شروع ثبت‌نام آزمون: 30-۰1-۲۰۲۳

  تاریخ به شمسی 10-11-۱۴۰۱

 • تاریخ پایان ثبت‌نام آزمون: 19-04-۲۰۲۳

  تاریخ به شمسی 30-01-۱۴۰2

 • تاریخ اعلام نتایج آزمون: 10-۰5-۲۰۲۳

  تاریخ به شمسی 20-02-۱۴۰۲

 • مراکز برگزاری آزمون: Istanbul, Ankara, Bursa, Gaziantep

 • هزینه آزمون: 500 لیر

جزئیات آزمون یوس ٢٠٢٣ دانشگاه کاستامونو

 • تعداد سوالات: ٨٠ سوال

 • زمان پاسخ‌گویی: 130

 • زبان آزمون: ترکی، انگلیسی

 • نمره منفی: ندارد

رشته‌های موجود در دانشگاه کاستامونو بنابر آخرین اعلام توسط این دانشگاه (٢٠٢٣-٢٠٢٢):
 • رشته آموزش زبان ترکی
 • رشته موسیقی
 • رشته سینما، رادیو و تلویزیون
 • رشته معماری
 • رشته مامایی
 • دانشکده طراحی گرافیک 
 • رشته گردشگری

دانشگاه اگه (Ege University)

 • موقعیت مکانی: ازمیر

 • رنکینگ براساس cwur (٢٠٢٢-٢٠٢١): جهانی 839، ملی 7

 • تاریخ برگزاری آزمون: 03-۰6-۲۰۲۳

  تاریخ به شمسی 13-۰3-۱۴۰۲: ساعت 13

 • تاریخ شروع ثبت‌نام آزمون: 06-۰3-۲۰۲۳

  تاریخ به شمسی 15-12-۱۴۰۱

 • تاریخ پایان ثبت‌نام آزمون: 02-05-۲۰۲۳

  تاریخ به شمسی 12-02-۱۴۰2

 • تاریخ اعلام نتایج آزمون: 16-۰6-۲۰۲۳

  تاریخ به شمسی 26-03-۱۴۰۲

 • مراکز برگزاری آزمون: İstanbul, İzmir, Ankara

 • هزینه آزمون: 1000 لیر

جزئیات آزمون یوس ٢٠٢٣ دانشگاه اگه

 • تعداد سوالات: ٨٠ سوال

 • زمان پاسخ‌گویی: 100

 • زبان آزمون: ترکی، انگلیسی

 • نمره منفی: دارد

رشته‌های موجود در دانشگاه اگه بنابر آخرین اعلام توسط این دانشگاه (٢٠٢٣-٢٠٢٢):
 • دانشکده پزشکی
 • دانشکده دندانپزشکی
 • دانشکده داروسازی
 • دانشکده پرستاری
 • دانشکده علوم بهداشتی
 • دانشکده مهندسی
 • دانشکده اقتصاد و علوم اجرایی
 • دانشکده الهیات
 • دانشکده ادبیات
 • دانشکده کشاورزی
 • دانشکده شیلات
 • چندین مدرسه حرفه‌ای شامل فشن دیزاین و …

دانشگاه ارجیس (Erciyes)

 • موقعیت مکانی: کایسری

 • رنکینگ براساس cwur (٢٠٢٢-٢٠٢١): جهانی 1285، ملی 22

 • تاریخ برگزاری آزمون: 10-۰6-۲۰۲۳

  تاریخ به شمسی 20-۰3-۱۴۰۲: ساعت 14

 • تاریخ شروع ثبت‌نام آزمون: 01-۰4-۲۰۲۳

  تاریخ به شمسی 12-01-۱۴۰۱

 • تاریخ پایان ثبت‌نام آزمون: 25-04-۲۰۲۳

  تاریخ به شمسی 05-02-۱۴۰2

 • تاریخ اعلام نتایج آزمون: 21-۰6-۲۰۲۳

  تاریخ به شمسی 31-03-۱۴۰۲

 • مراکز برگزاری آزمون: Konak, Kayseri, İstanbul, Adana, Van, Antalya, Ankara

 • هزینه آزمون: 950 لیر

جزئیات آزمون یوس ٢٠٢٣ دانشگاه ارجیس

 • تعداد سوالات: ٨٠ سوال

 • زمان پاسخ‌گویی: 120

 • زبان آزمون: ترکی، انگلیسی

 • نمره منفی: ندارد

رشته‌های موجود در دانشگاه ارجیس بنابر آخرین اعلام توسط این دانشگاه (٢٠٢٣-٢٠٢٢):
 • دانشکده پزشکی
 • دانشکده اقتصاد و علوم اداری
 • دانشکده مهندسی
 • دانشکده الهیات
 • دانشکده علوم 
 • دانشکده ادبیات
 • دانشکده دامپزشکی
 • دانشکده معماری
 • دانشکده حقوق
 • دانشکده آموزش
 • دانشکده ارتباطات
 • دانشکده دندانپزشکی
 • دانشکده داروسازی
 • دانشکده علوم بهداشتی
 • دانشکده کشاورزی
 • دانشکده هنرهای زیبا
 • دانشکده گردشگری
 • دانشکده علوم ورزشی

دانشگاه ۱۹ ماییس (Ondokuz Mayıs)

 • موقعیت مکانی: سامسون

 • رنکینگ براساس cwur (٢٠٢٢-٢٠٢١): جهانی 1624، ملی 38

 • تاریخ برگزاری آزمون: 21-۰5-۲۰۲۳

  تاریخ به شمسی 31-۰2-۱۴۰۲: ساعت 13 به وقت ترکیه

 • تاریخ شروع ثبت‌نام آزمون: 02-۰1-۲۰۲۳

  تاریخ به شمسی 12-10-۱۴۰۱

 • تاریخ پایان ثبت‌نام آزمون: 16-04-۲۰۲۳

  تاریخ به شمسی 27-01-۱۴۰2

 • تاریخ اعلام نتایج آزمون: 11-۰6-۲۰۲۳

  تاریخ به شمسی 21-03-۱۴۰۲

 • مراکز برگزاری آزمون: Ankara, Antalya, Diyarbakir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Samsun

 • هزینه آزمون: 800 لیر

جزئیات آزمون یوس ٢٠٢٣ دانشگاه 19 ماییس

 • تعداد سوالات: ٨٠ سوال

 • زمان پاسخ‌گویی: 120

 • زبان آزمون: ترکی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و عربی

 • نمره منفی: اشاره نشده

رشته‌های موجود در دانشگاه 19 ماییس بنابر آخرین اعلام توسط این دانشگاه (٢٠٢٣-٢٠٢٢):
 • دانشکده اطلاعات
 • دانشکده پزشکی (ترکی و انگلیسی)
 • دانشکده دندانپزشکی
 • دانشکده دامپزشکی
 • دانشکده مهندسی
 • دانشکده کشاورزی
 • دانشکده الهیات
 • دانشکده آموزش
 • اقتصاد و علوم اجرایی (ترکی و انگلیسی)
 • دانشکده مدیریت
 • دانشکده حقوق
 • دانشکده ارتباطات
 • دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
 • دانشکده گردشگری
 • دانشکده معماری
 • دانشکده هنرهای زیبا
 • دانشکده علوم ورزشی
 • دانشکده علوم بهداشتی