توجه داشته باشید که شما فقط در ساعت های برگزاری کلاس می توانید وارد کلاس شوید.

توجه: اگر در دوره ثبت نام نکرده باشید، لینک ورود برای شما غیرفعال خواهد بود!