021-91305905

موجودی کیف پول: 1000 لیر
مبلغ کسر شده: 100 لیر
مبلغ باقی مانده: 900 لیر

ثبت نام دانشگاه آنکارا

مهلت ثبت نام: 20 اسفند  |  تاریخ آزمون: 30 خرداد 1402

ثبت نام دانشگاه آنکارا

مهلت ثبت نام: 20 اسفند  |  تاریخ آزمون: 30 خرداد 1402

ثبت نام دانشگاه آنکارا

مهلت ثبت نام: 20 اسفند  |  تاریخ آزمون: 30 خرداد 1402

ثبت نام دانشگاه آنکارا

مهلت ثبت نام: 20 اسفند  |  تاریخ آزمون: 30 خرداد 1402

صفحه بعد

دانش پذیر گرامی لطفا لیست انتخاب های خود را یک بار دیگر بادقت مرور کنید و سپس تایید کنید.

لازم به ذکر است، در صورت انصراف از ثبت نام دانشگاه و یا تغییر محل حوزه آزمون، یونی لند هیچ گونه مسئولیتی نمی پذیرد.