فرشید مسگریان

فرشید مسگریان فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته ی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دانش آموخته ی کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مترجم کتبی زبان انگلیسی

مترجم شفاهی پیاپی و همزمان

مدرس زبان انگلیسی

فرشید مسگریان فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زبان انگلیسی گرایش مترجمی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی است.

حوزه پژوهشی وی در زمینه ی مطالعات ترجمه، ترجمه ی شفاهی، تحلیل انتقادی گفتمان و زبانشناسی کاربردی است.

اسکرول به بالا