آزمون معادله مثلثاتی و نسبتهای دوبرابر (تجربی) حسابان