آزمون تبدیل نمودار ها و تابع درجه سه (تجربی) حسابان